LOGO
» Główna » Amber Eco sp. z o.o. zaprasza na szkolenie z zakresu nowej Ustawy o Odpadach 2012/2013   

Amber Eco sp. z o.o. zaprasza na szkolenie z zakresu nowej Ustawy o Odpadach 2012/2013

Pliki do pobrania:

Rząd przygotował projekt nowej ustawy o odpadach. Zmienione przepisy wprowadzają rewolucję w gospodarowaniu odpadami przez przedsiębiorców.

Ustawa o odpadach 2012/2013

Projekt ustawy przygotowano ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy 2008/98/WE, stanowiącej podstawowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Ponieważ wdrożenie dyrektywy wymaga licznych zmian w obowiązujących przepisach przygotowano projekt nowej ustawy, rezygnując z nowelizacji dotychczasowej. Nowa regulacja zastąpi obowiązującą ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dealer i broker odpadów

Do projektu ustawy wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczas funkcjonujące definicje istotnie zmieniono. Chodzi np. o terminy: odzysk, recykling, unieszkodliwienie odpadów, magazynowanie odpadów. Z kolei definicja „odpadów” jest zgodna z brzmieniem przyjętym bezpośrednio w dyrektywie.

Nowe zasady klasyfikacji odpadów

W projekcie wskazano zasady dokonywania klasyfikacji odpadów. Nowe przepisy zakładają, że w przypadku zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne ich posiadacz będzie musiał przedłożyć marszałkowi województwa zgłoszenie tej zmiany. Jednocześnie marszałek województwa będzie musiał przekazywać ministrowi środowiska: kopie zgłoszeń zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne; kopie wyników badań właściwości odpadów; zbiorczą informację za rok o liczbie zgłoszeń; decyzje zatwierdzające zmianę klasyfikacji odpadów oraz decyzje sprzeciwiające się zmianie klasyfikacji. W projekcie określono kryteria uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne, co będzie wymagało zgłoszenia marszałkowi województwa i dołączenia dowodów potwierdzających spełnienie tych warunków. Wskazano także, kiedy określone rodzaje odpadów tracą status odpadów.

Transport Odpadów

W projekcie ustawy zapisano, że minister środowiska będzie mógł określić w rozporządzeniu szczegółowe wymagania dla transportu odpadów i sposobu ich przewożenia. Wprowadzenie tego przepisu wynika z rezygnacji obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów. Rozporządzenie będzie określać m.in. sposób oznakowania środków transportu, którymi przewożone są odpady, co poprawi kontrolę obrotu odpadami w Polsce.

Zostanie utworzony rejestr podmiotów wprowadzających odpady

Zaplanowano utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Za wpis do rejestru będą pobierane opłaty: rejestrowa i roczna.

Nowe zasady sprawozdawczości

Zaproponowano nowe zasady sprawozdawczości. Zamiast wielu sprawozdań będą dwa:
  • o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami
  • o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi
Przewidziano wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (lub pozwolenia zintegrowanego), zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie.

Większość przepisów powinna wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Źródło: KPRM/MM

 

Z poważaniem

Amber Eco sp. z o.o.
Waste Management

The Green Solutions!
www.amber-eco.pl
www.eko-talent.pl


Nasi partnerzy:
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu Ekopak Kampania Ekon Orzeł Biały S.A. SARPI Dąbrowa Górnicza ACE BEST
Amber Eco sp. z o.o.
Siedziba
ul.Ceglana 4
PL 40-514 Katowice
NIP: 606 00 83 808
REGON: 634558257
KRS: 0000192128
tel. +48 537 444 485
fax. +48 61 29 70 161
e-mail: info@amber-eco.pl

recycling, ekologia, odpady, utylizacja, ekomarketing
design: Amber Eco sp. z o.o
Rzetelna firma Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej