LOGO
» Główna » Referencje   

Odpad czy produkt uboczny

W ślad za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy, nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza nowe pojęcie, definicję produktu ubocznego. Zgodnie z art. Art. 10. przedmiotowej ustawy, przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

  1. dalsze wykorzystywanie tego przedmiotu lub substancji musi być pewne;

  2. przedmiot ten lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

  3. przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;

  4. substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, niewypełnienie choćby jednego z nich powoduje, że substancję lub przedmiot należy traktować z powrotem jako odpad i postępować zgodnie z przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami.

W celu zarejestrowania danego produktu ubocznego, jego wytwórca jest obowiązany przedłożyć marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny. Do ww. zgłoszenia należy dołączyć m.in. dowody potwierdzające spełnienie wymienionych powyżej warunków. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w trybie zgody milczącej, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia, marszałek województwa nie wyrazi pisemnie sprzeciwu, w drodze decyzji administracyjnej.

Jako kontrolę nowego instrumentu prawnego, ustawa o odpadach wprowadza zakaz łącznego magazynowania odpadów i produktów ubocznych, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 )

 

Kiedy odpad przestaje być odpadem? Utrata statusu odpadu

Zadaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy było m.in. wprowadzenie jasnych kryteriów pozwalających na ocenę, kiedy dany przedmiot lub substancja stanowi odpad oraz w jakich okolicznościach przestaje nim być. Jest to bowiem jedno z kluczowych zagadnień gospodarki odpadami, istotne zwłaszcza dla wytwórców oraz dokonujących odzysk.

Transponująca przepisy ww. dyrektywy do polskiego prawa nowa ustawa o odpadach opisuje okoliczności utraty statusu odpadu. Zgodnie z art. 14 ust 1 określone rodzaje odpadów przestają być odpadami jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi spełniają określone warunki:

  1. przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,

  2. istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,

  3. dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do danego produktu,

  4. zastosowanie substancji lub produkty nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

przy czym wszystkie podane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo produkt taki lub substancja spełniać musi wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej. Jeżeli przedmiot lub substancja przestanie spełniać którykolwiek z powyższych warunków, staje się ponownie odpadem i zastosowanie mają wszystkie przepisy prawa z zakresu odpadów.

Jako kontrolę nowego instrumentu prawnego, ustawa wprowadza zakaz łącznego magazynowania odpadów i przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów, a także magazynowania przedmiotów lub substancji, które utraciły status odpadów w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 )


Nasi partnerzy:
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu Ekopak Kampania Ekon Orzeł Biały S.A. SARPI Dąbrowa Górnicza ACE BEST
Amber Eco sp. z o.o.
Siedziba
ul.Ceglana 4
PL 40-514 Katowice
NIP: 606 00 83 808
REGON: 634558257
KRS: 0000192128
tel. +48 537 444 485
fax. +48 61 29 70 161
e-mail: info@amber-eco.pl

recycling, ekologia, odpady, utylizacja, ekomarketing
design: Amber Eco sp. z o.o
Rzetelna firma Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej Członek i Partner Merytoryczny Izby Gospodarczej